header

Termijn indiening verzoek teruggaaf bpm bij export

29-06-2023
fc9e4cbc-edf5-4094-8632-4014c8ce8329

Termijn indiening verzoek teruggaaf bpm bij export

De Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) kent een teruggaafregeling bij export. De voorwaarden voor teruggaaf zijn opgenomen in het Uitvoeringsbesluit bpm. Een verzoek om teruggaaf moet worden gedaan binnen dertien weken na het vervallen van de tenaamstelling van het voertuig in het Nederlandse kentekenregister. Bij het verzoek moeten bescheiden worden overgelegd waaruit blijkt dat het voertuig is ingeschreven in een andere lidstaat van de EU of van de EER.

Volgens de rechtbank Gelderland is de termijn van dertien weken niet in strijd met het Unierecht. De Belastingdienst heeft verzoeken om teruggaaf, die na het verstrijken van die termijn zijn ingediend, terecht niet-ontvankelijk verklaard.

De rechtbank overwoog dat de belanghebbende in een procedure over de teruggaaf van bpm een beroep kan doen op het Unierecht. Gebaseerd op een arrest van de Hoge Raad is de lijn in de jurisprudentie geweest dat bij de export van auto’s artikel 110 van het Verdrag betreffende de Werking van de EU (VWEU) geen rol speelt. In dat artikel is het vrije verkeer binnen de Unie geregeld. Het Hof van Justitie van de EU heeft echter in een arrest over een eenmalige motorrijtuigenbelasting in Finland duidelijk gemaakt dat zowel deze belasting als de teruggaaf bij uitvoer op basis van dit artikel wordt beoordeeld. Uit dat arrest volgt dat daarbij de vraag is of de invoer van auto’s wordt beïnvloed door het al dan niet terugkrijgen van een deel van de belasting bij export. Zolang dat niet het geval is, is er feitelijk geen inbreuk.

De strekking van artikel 110 VWEU is dat elke vorm van bescherming, die het gevolg kan zijn van de toepassing van binnenlandse belastingen die discriminerend zijn ten opzichte van producten uit andere lidstaten, wordt uitgesloten. Niet is gebleken dat de inspecteur in bepaalde situaties de termijn van dertien weken voor het indienen van het verzoek niet tegenwerpt. Alle situaties worden dus op dezelfde wijze behandeld. Daarom valt niet in te zien dat de termijn van dertien weken als zodanig strijd met artikel 110 VWEU oplevert.

Stel een vraag: 

415/671
fc9e4cbc-edf5-4094-8632-4014c8ce8329

Termijn indiening verzoek teruggaaf bpm bij export

Termijn indiening verzoek teruggaaf bpm bij export
415/671