header

Verhuur van garageboxen is belast met BTW

Garagebox-1

Verhuur van garageboxen is belast met BTW

Verhuur van garageboxen is belast met BTW

Belanghebbende verhuurt 11 garageboxen aan particulieren. Op grond hiervan is belanghebbende ondernemer voor de BTW. Belanghebbende had over de huur geen BTW in rekening gebracht, die

door de inspecteur werd nageheven.

De verhuur van onroerende zaken in beginsel vrijgesteld van BTW. Een uitzondering hierop vormt de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. Volgens een besluit van de Staatssecretaris heeft het begrip "parkeerruimte" een ruime strekking. Hieronder vallen onroerende zaken die naar hun aard (d.w.z. qua inrichting) bestemd zijn om te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen. De verhuur van multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen (kunnen) worden gebruikt, vormt in principe geen verhuur van parkeerruimte.

Belanghebbende stelde zich op het standpunt dat de onderhavige garageboxen primair voor andere doeleinden dan parkeren (kunnen) worden gebruikt. Derhalve zou sprake zijn van "de verhuur van multifunctionele ruimten" met
als gevolg dat de verhuur vrijgesteld zou zijn van BTW.

De Rechtbank geeft evenwel voorrang aan het feit dat de garageboxen primair zijn bedoeld voor het stallen van auto's. Ander gebruik dan stalling doet daar niets aan af en maakt de boxen ook geen multifunctionele ruimten. Dus belast met BTW.

Belanghebbende had de vrijstelling van BTW overigens wel kunnen toepassen indien het gebruik als parkeerruimte contractueel was uitgesloten.

Het is overigens maar de vraag of vrijgestelde verhuur altijd voordelig is. Immers, vrijgestelde verhuur betekent dat BTW betaald op de aankoop van een nieuwe garagebox niet voor aftrek/teruggaaf in aanmerking komt. De aankoopprijs/investering wordt hierdoor direct 21% hoger. Het is dan juist beter om met BTW te verhuren.

De ideale situatie bij aankoop van nieuwe garageboxen kan worden bereikt door gedurende maximaal 10 jaar met BTW te verhuren en daarna BTW-vrijgesteld. Hiervoor is het natuurlijk wel noodzakelijk dat de particuliere huurders na deze periode akkoord gaan met een contractuele uitsluiting van het gebruik van de box als parkeerruimte.

Stel een vraag: 

161/162
Garagebox-1

Verhuur van garageboxen is belast met BTW

Verhuur van garageboxen is belast met BTW
161/162