header

Meer liquiditeit met de coronareserve

19-5-2020

Meer liquiditeit met de coronareserve

Een onderdeel van de vorige week doorgevoerde COVID 19-steunmaatregelen betreft de invoering van de fiscale coronareserve. Deze reserve maakt het mogelijk om een verwacht verlies over 2020 alvast te verrekenen in 2019. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al kort aandacht besteed aan deze maatregel. Wij zullen nu nader ingaan op de voorwaarden en mogelijkheden om van deze regeling gebruik te maken.

Bij het vormen van een coronareserve wordt in 2019 ten laste van de winst een reserve gevormd over het te verwachten verlies over 2020. Het voordeel van het vormen van een coronareserve is dat het verwachte verlies over 2020 direct verrekend kan worden met de winst over 2019, normaliter is deze achterwaartse verliesverrekening pas mogelijk nadat de aangifte vennootschapsbelasting over 2020 is ingediend (dus pas in 2021). De coronareserve is uitsluitend bedoeld voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemers en geldt dus niet voor de inkomstenbelasting. Om een coronareserve te kunnen vormen gelden de volgende voorwaarden:

  1. De verwachting is dat over het boekjaar 2020 een ‘coronagerelateerd verlies’ wordt geleden.
  2. Het verwachte ‘coronagerelateerde’ verlies kan niet groter zijn dan het totaal verwachte verlies over 2020. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld een coronareserve te vormen indien over 2020, ondanks het ‘coronagerelateerde’ verlies, per saldo een winst wordt verwacht. Er dient een zo goed mogelijke inschatting te worden gemaakt van de omvang van het corona gerelateerde verlies.
  3. De te vormen coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019 die zou gelden zonder de vorming van de reserve; de vorming van de coronareserve mag er dus niet toe leiden dat over 2019 een verlies wordt geleden.
  4. De reserve dient uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst te worden opgenomen.

Voorbeeld

De winst over 2019 van een B.V. bedraagt € 200.000. De verwachting bestaat dat over 2020 een verlies wordt geleden van € 150.000, welk verlies ‘coronagerelateerd’ is. Voor dit verlies van € 150.000 wordt in 2019 een coronareserve gevormd, de fiscale winst over 2019 bedraagt derhalve nog       
€ 50.000 in plaats van € 200.000. In plaats van € 38.000 (19% van € 200.000) is er nu slechts € 9.500 (19% van € 50.000) aan vennootschapsbelasting over 2019 verschuldigd.

De gevormde coronareserve van € 150.000 valt vervolgens in boekjaar 2020 vrij. Indien het uiteindelijke verlies over 2020 ook € 150.000 bedraagt het verlies na de vrijval van de coronareserve € 0. Indien het uiteindelijke verlies over 2020 echter lager is dan voorzien, zal door de vrijval van de coronareserve een (belaste) winst ontstaan.

Aangifte
Een beroep op toepassing van de coronareserve kan worden gedaan bij het indienden van de aangifte vennootschapsbelasting 2019. Indien u deze aangifte al heeft ingediend kan een gecorrigeerde aangifte worden ingediend.

Indien u vragen heeft over het bepalen van de omvang van de coronareserve en/of de verwerking daarvan in de aangifte dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Stel een vraag: 

44/162
19-5-2020

Meer liquiditeit met de coronareserve

Meer liquiditeit met de coronareserve
44/162