header

Garageboxen en BTW: wat is de aard van het beestje?

Garagebox

Garageboxen en BTW: wat is de aard van het beestje?

De verhuur van een onroerende zaak is in beginsel vrijgesteld van BTW. Verhuur met BTW is, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk door middel van een optie belaste verhuur. Daarnaast kan de verhuur van rechtswege belast zijn met BTW. Dat laatste is onder andere het geval bij de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. In de praktijk ziet men regelmatig verhuurde garageboxen die (mede) voor de opslag van goederen worden gebruikt. Is dan nog sprake van BTW belaste verhuur van parkeerruimte?

Garagebox

Reeds in 2014 heeft “Fiscaal Nieuws” van TEKZ Belastingadviseurs aandacht besteed aan de rechtbankprocedure inzake de verhuur van garageboxen die met name werden gebruikt voor de opslag van goederen. De Rechtbank was toen van mening dat de garageboxen primair zijn bedoeld voor het stallen van voertuigen. Of zoals de Staatssecretaris van Financiën het noemt “onroerende zaken die naar hun aard (d.w.z. naar inrichting) zijn bestemd om als zodanig te worden gebruikt”. Er zou geen sprake zijn van een “multifunctionele ruimte” zoals genoemd in het toen geldende Besluit van de Staatssecretaris van 14 juli 2009, thans 19 september 2013 (“vastgoedbesluit”). De verhuur was dus belast met BTW.

In 2015 wordt door het Gerechtshof het beroep door belanghebbende op het vastgoedbesluit wel gehonoreerd. De belanghebbende mocht er dan ook op vertrouwen dat de verhuur was vrijgesteld.

Recent is deze zaak voorgelegd aan de Hoge Raad. Die was van mening dat de verhuur van de garageboxen als de onderhavige, die wat betreft hun aard* en inrichting bestemd zijn voor het parkeren van voertuigen en waarvan niet is uitgesloten dat zij als parkeerruimte voor voertuigen worden gebruikt, moet worden aangemerkt als de verhuur van parkeerruimte en dus belast is met BTW.

Wil belanghebbende in de toekomst alsnog vrijgesteld verhuren, dan is een wijziging van de bestaande huurovereenkomsten noodzakelijk, waarbij het gebruik als parkeerruimte wordt uitgesloten.

*In recente procedures omtrent de toepassing van het 2% tarief overdrachtsbelasting op de verkrijging van een woning zagen we ook al dat de aard van de onroerende zaak bepalend kan zijn “Een woning is een bouwwerk dat naar zijn aard bestemd is voor bewoning” (zie “Fiscaal nieuws” van 24 februari 2017).

Bron: Hoge Raad 10 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:185

Stel een vraag: 

145/162
Garagebox

Garageboxen en BTW: wat is de aard van het beestje?

Garageboxen en BTW: wat is de aard van het beestje?
145/162