header

Fiscale vooruitblik 2020: privé-vermogen staat centraal

10-1-2020

Fiscale vooruitblik 2020: privé-vermogen staat centraal

Aan het begin van het nieuwe jaar, dat u, naar wij u toewensen, voorspoed, gezondheid en geluk zal brengen, een kleine vooruitblik wat ons fiscaal het komend jaar te wachten staat.

Het centrale thema zal dit jaar ongetwijfeld het privévermogen worden.

Hypotheekrenteaftrek tegen steeds lager tarief

Dat begint al met het feit dat dit jaar de eerste forse stap naar het inperken van de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning wordt gemaakt. In 2020 is hypotheekrente nog maar aftrekbaar tegen een tarief van 46%, en dit zal de komende jaren dalen met stappen van 3% per jaar naar 37,1% in 2023.

Omzetting eigenwoningschuld naar box 3-schuld?

Het eigenwoningforfait wordt en blijft gewoon belast tegen het toptarief van 49,5%. Door de almaar stijgende woningprijzen en de daaraan gekoppelde WOZ-waarde, zal het eigenwoningforfait een steeds groter deel van de hypotheekrenteaftrek tenietdoen. Dit roept de vraag op of het nog wel in alle gevallen zo verstandig is de eigen woning zo maximaal mogelijk met een hypotheek te financieren.

De belastingbesparing in box 3 die optreedt als bijvoorbeeld spaargeld wordt gebruikt om af te lossen is vaak aanzienlijk hoger dan het verlies aan hypotheekrenteaftrek. Ook kan gekeken worden naar de mogelijkheden een lening, die nu nog kwalificeert voor de hypotheekrenteaftrek in box 1, om te zetten in een lening die in box 3 valt.

Aangekondigde wetgeving excessief lenen

Een ander belangrijk onderwerp is de naar verwachting dit voorjaar te publiceren definitieve tekst van het wetsvoorstel dat het zogenoemde excessieve lenen bij de eigen BV moet tegengaan. Op het concept wetsvoorstel dat is gepubliceerd is vanuit de fiscale beroepsgroep veel kritiek gekomen.

De vraag is of, en zo ja hoe, iets met die kritiek is gedaan. Als het wetsvoorstel inderdaad wordt ingevoerd zullen DGA’s met een schuld bij de eigen BV voor de keuze gesteld worden of (en waarmee) ze deze gaan aflossen, of dat ze de fiscale afrekening voor lief nemen.

Aangekondigde wetgeving nieuwe vormgeving box 3

Het pièce de résistance is echter het, als de beloftes worden waargemaakt, nog voor de zomervakantie te publiceren definitieve voorstel voor de nieuwe vormgeving van box 3.

Er is in een brief van de staatssecretaris aangegeven hoe het nieuwe stelsel er uit zou kunnen gaan zien. In veel publicaties lijkt het alsof dat voorstel al een uitgemaakte zaak is. Niets is echter minder waar. Invoering van het nieuwe stelsel staat of valt met het kunnen vinden van een oplossing voor het zogenoemde ‘peildatum-hoppen’: het risico dat belastingplichtigen vlak voor 1 januari hoog belaste beleggingen omzetten in laag belaste liquiditeiten op een bankrekening, en deze direct na 1 januari weer omzet in aandelen enz.

Het gaat dan met name om een oplossing die op een efficiënte wijze uitvoerbaar is én past binnen wat het aan alle kanten piepende en krakende ICT-systeem van de belastingdienst aankan. Tot op dit moment is nog niet gebleken dat men een dergelijke oplossing gevonden heeft.

Resumé

Alle bovenstaande elementen tezamen maken dat de structurering van het privévermogen, zowel van de particulier als van de DGA, het komend jaar hoog op de agenda zal komen te staan.

Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en zullen u over deze onderwerpen blijven informeren en adviseren.

Stel een vraag: 

54/163
10-1-2020

Fiscale vooruitblik 2020: privé-vermogen staat centraal

Fiscale vooruitblik 2020: privé-vermogen staat centraal
54/163