header

E-commerce revisited!

Teks-logo-638x259-1

E-commerce revisited!

De huidige regeling

Steeds meer ondernemers verkopen goederen via het internet. Wanneer deze bedrijven goederen verkopen aan particuliere afnemers woonachtig buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie worden zij geconfronteerd met de btw-regels voor zogenoemde “afstandsverkopen”.

Er is sprake van een afstandsverkoop wanneer - kort gezegd- de koper een particulier is in een andere lidstaat en het vervoer door de leverancier wordt verzorgd. Deze regels hebben tot gevolg dat als in een lidstaat een omzetgrens wordt overschreden (afhankelijk van de lidstaat € 35.000 dan wel € 100.000) lokale btw is verschuldigd in plaats van Nederlandse btw. Om deze btw te kunnen afdragen moet een buitenlands btw-nummer worden aangevraagd en moeten er lokaal btw-aangiften worden ingediend.

De nieuwe regeling

Met ingang van 1 januari 2021 (zie ook hieronder), wordt de situatie anders.

In de eerste plaats zal de definitie van afstandsverkoper worden aangescherpt, zodat eerder sprake zal zijn van een afstandsverkoop.

Een belangrijkere wijziging is dat de hierboven genoemde per lidstaat geldende drempelbedragen komen te vervallen. De internetverkoper zal dus direct te maken krijgen met de afdracht van buitenlandse btw.

Een uitzondering hier op is de nieuw geïntroduceerde grens voor kleine ondernemers van € 10.000. Deze grens is van toepassing op alle in een jaar gedane afstandsverkopen. Blijft een ondernemer onder deze grens is er dus Nederlandse btw verschuldigd over de verkopen.

In meer gevallen buitenlandse btw moeten afdragen betekent dus in beginsel een lastenverzwaring voor de internetverkoper. Echter, deze lastenverzwaring kan worden voorkomen door de aangifte betrekking hebbende op de buitenlandse btw elektronisch in te dienen in Nederland. De Nederlandse belastingdienst stuurt de per kwartaal in te dienen aangifte en de betaling dan door naar de lokale belasting waar de btw verschuldigd is. Dit wordt de OSS-aangifte (One Stop Shop-aangifte) genoemd. Registratie in het buitenland is niet meer nodig en al bestaande registraties kunnen worden ingetrokken. De OSS-aangifte is overigens facultatief. Men mag gebruik (blijven) maken van buitenlandse registraties.

Tot slot

In het bovenstaande is uitgegaan van een Nederlandse internetverkoper die zelf, dat wil zeggen zonder tussenkomst van een platform zoals Amazon, internetverkopen verricht vanuit Nederland.

Enkele dagen geleden heeft het Ministerie van Financiën aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat als gevolg van ICT-problemen, de implementatie van de nieuwe e-commerce regels mogelijk niet op 1 januari 2021 zal plaatsvinden. Naar verwachting zal in de zomer van 2020 meer informatie worden gegeven. Wij zullen u dan via deze weg wederom berichten.

Als u nu al vragen heeft al dan niet voortkomend uit wat meer gecompliceerde goederenstromen, is het raadzaam om advies hieromtrent in te winnen.

Stel een vraag: 

50/162
Teks-logo-638x259-1

E-commerce revisited!

E-commerce revisited!
50/162