header

De werkkostenregeling en externe parkeergelegenheid; parkeren moet je leren….

WKR

De werkkostenregeling en externe parkeergelegenheid; parkeren moet je leren….

Parkeergelegenheid huren voor werknemers, wordt soms een zware last voor een werkgever

Onder de werkkostenregeling (WKR) wordt mooi omschreven dat de waarde van voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden gebruikt of verbruikt, op nihil worden gewaardeerd.

In de praktijk wordt regelmatig de vraag gesteld in hoeverre de verstrekking van externe parkeerplekken, die gebruikt worden in het kader van de dienstbetrekking, onder de ‘nihilwaardering’ valt. Dit is eigenlijk een ingewikkelde kwestie. Voor het antwoord op deze vraag is het bepalend of de werknemers gebruik maken van een privéauto of van een ter beschikking gestelde auto van de zaak.

Een alledaags voorbeeld

Een werkgever heeft voor zijn bedrijfspand een aantal parkeerplekken, daarnaast huurt hij parkeer-gelegenheid voor zijn werknemers. Zowel werknemers met een auto van de zaak als werknemers die met de eigen auto komen, kunnen op de door de werkgever gehuurde parkeerplaatsen parkeren.

En dan nu de beantwoording…..

1. Parkeerkosten van de eigen auto

De parkeergelegenheid op het terrein voor het bedrijfspand, is aan te merken als een werkplek. Kunnen werknemers hier parkeren, dan valt deze faciliteit onder de nihilwaardering en is dus onbelast. Echter, voor parkeerplaatsen op andere plekken, bijvoorbeeld publieke garages, aan de overkant van het bedrijfspand of de parkeerplaats bij een klant, geldt dit niet.

Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat een werkgever elders parkeerplekken huurt voor zijn werknemers, zodat zij in de buurt van hun werkplek kunnen parkeren. Voor deze werkgever geldt dat de factuurwaarde (incl. btw) in principe in de vrije ruimte valt (mits aangewezen als eindheffingsbestanddeel). Immers, alle kosten die verband houden met het reizen en parkeren met eigen vervoer kunnen namelijk slechts voor € 0,19 per km belastingvrij worden vergoed/verstrekt.

Is er een mogelijkheid om uit de belaste sfeer te blijven? In theorie is dat mogelijk. De werkgever moet dan wel schriftelijk hebben vastgelegd dat voor de betreffende parkeergelegenheid een zorgplicht op hem rust en hij aansprakelijk kan worden gesteld op het moment dat de werknemer of de auto iets overkomt. Daarnaast moet de werkgever de mogelijkheid hebben om in te grijpen op het moment dat zich bijvoorbeeld onveilige situaties voordoen op de parkeerplaats. Als dat het geval is, is er volgens de Belastingdienst ruimte voor de nihilwaardering voor extern gehuurde parkeerplaatsen.

Samengevat: het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van parkeergelegenheid bij het werk (niet zijnde een werkplek), bijvoorbeeld met een parkeerkaart/vergunning in de buurt van kantoor, is in het voorbeeld loon van de werknemer voor zover dit loon samen met een kilometervergoeding hoger is dan € 0,19 per kilometer.

2. Parkerenkosten auto van de zaak

Voor door een werkgever gemaakte kosten voor het parkeren van de (lease)auto van de zaak, is er in principe geen probleem. Deze kosten kan de werkgever in beginsel ‘gewoon belastingvrij’ vergoeden of verstrekken als zijnde intermediaire vergoeding. Dus ook de gehuurde parkeergelegenheid in de buurt van het kantoor van een werkgever. Om het allemaal nog iets ingewikkelder te maken, is er nog wel een verschil tussen enerzijds parkeervergunningen op naam en anderzijds parkeervergunningen op kenteken. Voor het vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van een parkeervergunningen e.d. geldt het volgende:

  1. Krijgt een werknemer met een (lease)auto van de zaak een parkeervergunning op zijn naam voor een parkeerplek bij zijn woning, die ook gebruikt kan worden voor andere vervoermiddelen? Dan is de vergoeding van de kosten van de parkeer¬vergunning, of de verstrekking of terbeschikkingstelling ervan, loon. Dit loon mag overigens ook worden aangewezen als eindheffingsloon en valt dan in de vrije ruimte (if any).
  2. Krijgt de werknemer een parkeervergunning op kenteken en dus alleen bestemd is voor de (lease)auto van de zaak? Dan hoort de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van de parkeervergunning niet tot het loon. Er is dan sprake van zogenoemde intermediaire kosten.

Conclusie

Kortom, onbekommerd parkeren, moet ook de werkgever leren…
Slechts indien de parkeergelegenheid onderdeel uitmaakt van de werkplek wordt deze op nihil gewaardeerd en kan deze onbelast ter beschikking gesteld of verstrekt worden. Voor de inkleuring van het werkplekbegrip moet gekeken worden naar de Arbeidsomstandighedenwet. Als een werkgever parkeergelegenheid in de omgeving van de werkplek huurt en hij zijn werknemers die met de privéauto komen op die parkeerplekken laat parkeren, dan zal de Belastingdienst het standpunt innemen dat het bedrag dat de werkgever betaalt voor de parkeerplaatsen, is aan te merken als te belasten loon.

Dit is anders als de werkgever zeggenschap heeft ten aanzien van de gesteldheid, de inrichting, het gebruik door anderen, veiligheid van de parkeergelegenheid en het stellen van regels etc. ten aanzien van het gebruik van de parkeerruimte, want dan is de werkgever ‘Arbo verantwoordelijk’. Ook kan de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie op de parkeervoorziening uitvoeren.

Stel een vraag: 

160/162
WKR

De werkkostenregeling en externe parkeergelegenheid; parkeren moet je leren….

De werkkostenregeling en externe parkeergelegenheid; parkeren moet je leren….
160/162