header

Corona update

Tekz-logo-638x259-1

Corona update

Op dinsdag 17 maart jl. heeft de regering een aantal maatregelen bekend gemaakt welke de getroffen bedrijven en ondernemers moet helpen de komende periode door te komen. Op dit moment zijn van de betreffende regelingen nog niet alle relevante details bekend. Desalniettemin lijkt het ons verstandig u van de huidige stand van zaken van de belangrijkste voorstellen op de hoogte te brengen.

Belastingrente en invorderingsrente

De belasting- en invorderingsrente zal worden verlaagd tot 0,01% op jaarbasis. Dat betekent dat het aanvragen van uitstel van betaling voor aanslagen niet tot een strafheffing in de vorm van rente leidt. Ook betekent het dat, wanneer een onderneming over 2019 nog vennootschaps- of inkomstenbelasting moet bijbetalen, er geen directe noodzaak meer is om de aangifte of een verzoek om een nadere voorlopige aanslag nog dit half jaar in te dienen. Op deze wijze kan de facto een vorm van uitstel van betaling voor die belasting worden gerealiseerd.

Bijzonder Uitstel van betaling loon-, omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting

Voor voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting over het jaar 2020 die tot een te hoog bedrag zijn opgelegd, is de meest eenvoudige weg om een verzoek tot verlaging van de aanslag in te dienen, gebaseerd op de te verwachten lagere winst van het lopende jaar.

Voor loon- en omzetbelasting, maar ook voor nog te betalen aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting over voorgaande jaren is een versoepeld uitstel voor een periode van drie maanden mogelijk. Het uitstel van betaling moet schriftelijk worden aangevraagd nadat een aangifte is gedaan en een aanslag is ontvangen. Voor deze eerste drie maanden uitstel gelden geen nadere voorwaarden.

Mocht na deze drie maanden langer uitstel nodig zijn, dan kunnen daar mogelijk wel voorwaarden aan verbonden worden, zoals eventueel een verklaring van een deskundige (accountant, fiscalist) over bijvoorbeeld de toestand van de onderneming. Of en zo ja welke voorwaarden zullen worden gesteld aan dit langere uitstel is echter nog onderwerp van beraad binnen de belastingdienst. Naar wij aannemen zal de uitkomst daarvan mede worden bepaald door de situatie waarin ons land en ons bedrijfsleven zich tegen de zomer bevindt.

Belangrijk: melding betalingsonmacht

Voor bestuurders van BV’s en NV’s, maar ook bestuurders van aan de vennootschapsbelasting onderworpen stichten en verenigingen is het niet voldoende om alleen een beroep te doen op de regeling voor uitstel van betaling. Bestuurders kunnen namelijk op basis van de wet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor niet betaalde loon- en omzetbelasting. Bestuurders lopen dus een risico indien de onderneming ondanks alle maatregelen onverhoopt niet weet te overleven. De kans om aansprakelijk gesteld te worden kan echter fors worden ingeperkt door tijdig schriftelijk de betalingsonmacht bij de belastingdienst te melden.

De melding betalingsonmacht moet onder andere omvatten een opgave van de aangegeven bedragen die niet betaald kunnen worden en de reden van de betalingsonmacht. De melding kan worden gedaan per brief of met behulp van het op de site van de belastingdienst te downloaden formulier. Aangezien de ontvangst van de melding in de regel niet wordt bevestigd door de belastingdienst is het verstandig de melding aangetekend te verzenden.

Van belang is dat de melding wordt gedaan binnen 14 dagen nadat de belasting betaald had moeten worden. Voor de omzetbelasting en loonbelasting over februari, die eind maart betaald moet worden, eindigt de termijn dus op 14 april 2020. Dat is dus eerder dan wanneer een beroep op de regeling voor uitstel van betaling kan worden gedaan, omdat daarvoor eerst op de naheffingsaanslag moet worden gewacht. Een eenmaal gedane melding geldt ook voor de opvolgende belastingtijdvakken indien daarover de belasting ook niet kan worden voldaan.

Tijdige melding zorgt er voor dat de belastingdienst alleen nog maar kan overgaan tot aansprakelijkheid indien de belastingdienst aannemelijk kan maken dat het niet betalen van de belasting het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de betreffende bestuurder in de drie voorafgaande jaren. Indien de betalingsonmacht dus zuiver het gevolg is van de effecten van de corona-uitbraak zal aansprakelijkstelling dan ook redelijkerwijs achterwege blijven.

Bijzondere bijstand zelfstandigen

ZZP’ers kunnen via de gemeente via een versnelde procedure een beroep doen op een zogenoemde Bbz-uitkering. Deze uitkering vult voor een periode van 3 maanden het inkomen aan tot bijstandsniveau (€ 1.052 voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder, € 1.503 voor gehuwden indien de partner geen inkomen heeft). Er zal daarbij in afwijking van de gebruikelijke regeling niet gekeken worden naar de aanwezigheid van vermogen of inkomen van de partner. Ook hoeft de bijstand later niet terugbetaald te worden. Tevens kan een aanvraag worden gedaan voor een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157.

Op basis van de teksten van de huidige regeling wordt de DGA niet toegelaten tot deze regeling.

Werktijdverkorting (WTV) vervangen door Noodfonds Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW)

Het zal u niet ontgaan zijn dat het aantal aanvragen voor de regeling voor werktijdverkorting (WTV) gedurende afgelopen weekend exponentieel was toegenomen. Dat heeft geresulteerd in het intrekken van de WTV-regeling en de vervanging daarvan door het Noodfonds Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW).

De regelingen verschillen inhoudelijk. In de WTV werd uitgegaan van het aantal niet gewerkte uren door specifiek aan te wijzen werknemers. Die uren zouden op basis van de WW-regeling worden vergoed door het UWV. In de nieuwe regeling wordt gekeken naar het omzetverlies in de periode vanaf 1 maart. De regeling staat open voor ondernemingen met een omzetverlies van minimaal 20%. De vergoeding bedraagt maximaal 90% van de loonsom en kan voor een periode van drie maanden (met de mogelijkheid van verlenging van nog eens drie maanden) worden aangevraagd. Het percentage van 90% wordt toegekend in geval van een 100% daling in omzet. Bij een daling van 50% bedraagt het percentage 45%, bij een daling van 25% is het percentage 22,5%.

De regeling kent wel een aantal voorwaarden. Zo is het niet toegestaan personeelsleden op grond van economische omstandigheden te ontslaan gedurende de looptijd van de regeling en dienen de personeelsleden voor 100% te worden doorbetaald.

Ook ten aanzien van deze regeling bestaan de nodige onduidelijkheden, zoals de vraag wat de referentie-omzet is die wordt gebruikt om de daling in omzet te berekenen. Ook is tot op heden nog onduidelijk of het salaris van de DGA ook in de loonsom wordt meegenomen.

Slotopmerkingen

De bovenstaand genoemde regelingen zijn nog niet volledig uitgewerkt en daarenboven wijzigt de situatie in ons land vrijwel met de dag. Er kunnen (en vrijwel zeker zullen) dus nog wijzigingen en aanvullingen op deze regelingen komen. Gezien de behoefte aan informatie bij ondernemers wilden wij echter niet wachten tot het moment dat de regelingen helemaal zijn uitgekristalliseerd. Wij zullen ons blijven inspannen u tijdig van de meest actuele en accurate informatie te voorzien, maar sluiten niet uit dat de inhoud van dit bericht op enig moment door de actualiteit wordt ingehaald.

Stel een vraag: 

48/162
Tekz-logo-638x259-1

Corona update

Corona update
48/162