header

BIK-regeling vervangen door verlagen werkgeverspremie

-7Bade Tekz 101116-1

BIK-regeling vervangen door verlagen werkgeverspremie

De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt.

Met de BIK-regeling zouden ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting een afdrachtvermindering loonbelasting krijgen. Het CPB had becijferd dat de BIK nauwelijks effect heeft op werkgelegenheid en het Bruto Nationaal Product. De oppositiepartijen waren fel gekant tegen de BIK, dat zij als een ‘cadeautje’ voor werkgevers zagen. Het kabinet, gesteund door de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zette echter door. 

Het kabinet stelt nu voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021. Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

Eind vorig jaar is de BIK-regeling informeel aan de Europese Commissie voorgelegd. Het doel hiervan was om zekerheid te krijgen dat de in de BIK opgenomen regeling voor fiscale eenheden geoorloofde staatssteun was. Zonder deze goedkeuring zouden sommige investeringen in een ander EU-land ook in aanmerking kunnen komen voor BIK-subsidie en dit is niet de bedoeling van het kabinet.

Ongeoorloofde staatssteun

Uit informeel overleg blijkt dat de Commissie niet op voorhand voldoende zekerheid kan geven over de beoordeling van de BIK als geoorloofde staatssteun. Het kabinet gaat er vanuit dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun en heeft naar verschillende opties gekeken om dit op te lossen, maar dit zou de onzekerheid voor ondernemers niet snel genoeg wegnemen. Met als risico dat ondernemers uiteindelijk geen aanspraak kunnen maken op de BIK of dat zij later het geld met rente moeten terugbetalen. Om zo snel mogelijk uit de crisis te komen is daarom gekozen voor een verlaging van de AWf-premie. Tweede Kamerlid Henk Nijboer noemt het ‘broddelwerk’ en laat weten een debat aan te vragen.

Bron: Taxence, 31 mei 2021

Stel een vraag: 

-7Bade Tekz 101116-1

BIK-regeling vervangen door verlagen werkgeverspremie

BIK-regeling vervangen door verlagen werkgeverspremie