header

Belastingplan

18-9-2019

Belastingplan

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2020 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

- maatregelen ondernemingen;
- maatregelen werkgever;
maatregelen ondernemingen;
- maatregelen internationale situaties;
- maatregelen woning;
- maatregelen btw & accijnzen;
- maatregelen auto & mobiliteit;
- maatregelen (vermogende) particulieren;
- overige maatregelen.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2020 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Van belang om op te merken is dat het eerder aangekondigde wetsvoorstel aangaande excessief lenen bij de eigen B.V. geen onderdeel is van het Belastingplan 2020. De onzekerheid hoe dit precies zal worden ingevuld blijft vooralsnog bestaan. Met name ten aanzien van het alom genoemde kritiekpunt dat sprake is van dubbele heffing omdat er geen aanpassing van de verkrijgingsprijs aandelen plaatsvindt.

Ook de kort geleden aangekondigde wetswijziging aangaande box 3 is geen onderdeel van het Belastingplan 2010. Deze nog nader uit te werken plannen zien met name op hogere vrijstellingen op spaartegoeden vanwege de lage rentestand en daartegenover het hoger belasten van overige vermogensbestanddelen (aandelen, vastgoed enz.) waarbij hiervoor aangegane schulden tegen een lager tarief in aftrek kunnen worden gebracht. Voor een uitgebreidere behandeling zie ook onze nieuwsbrief van 13 september jl. 'Voorstel van het kabinet voor aanpassing in Box III'.

Omtrent de verdere ontwikkelingen aangaande deze twee voor vele belastingplichtigen belangrijke voorgenomen wetswijzigingen houden wij u op de hoogte.

Klik hier verder om het belastingplan te lezen.

Stel een vraag: 

58/162
18-9-2019

Belastingplan

Belastingplan
58/162